+421 2 6383 0138
+421 917 681 204

Reklamačný poriadok

Preberanie tovaru

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený.

V prípade, že po rozbalení tovaru zístíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, neodkladne nás kontaktujte - najneskôr však nasledujúci pracovný deň. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Postup pri reklamácii

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, bezodkladne kontaktujte našu spoločnosť prostredníctvom telefonických kontaktov (kontakty nájdete TU) alebo zašlite e-mail s podrobným popisom vady na adresu a počkajte na pokyny ako ďalej postupovať.

Miesto opravy

Miesto opravy (odstránenia závady) určí predávajúci na základe rozsahu závady a povahy tovaru (vzhľadom na predávaný sortiment, väčšina tovaru je opravovaná v mieste používania tovaru t.j. priamo u zákazníka).  Predávajúci sa riadi reklamačnými postupmi výrobcov jednotlivých tovarov záväzných pre Slovenskú republiku.
 
V prípade  zaslania tovaru na našu adresu, tovar môžete doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty resp. kuriérskou službou TopTrans (o najvhodnejšom spôsobe prepravy Vás bude informovať náš zamestnanec). Tovar zašlite ako balík na našu adresu a nezabudnite ho poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Adresa na doručenie
J&J consulting spol. s r.o.
servis zákazníkom
Mandľová 58
900 42 Dunajská Lužná

Pokiaľ si chcete uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), doručte nám originál účtovný doklad.

V prípade, že je pre reklamovaný tovar v záručnom liste uvedený autorizovaný záručný servis vo vašom okolí, môžete si záruku uplatniť v tomto servise. Informácie o servisných strediskách dostanete na našej infolinke alebo nás kontaktujte e-mailom na . Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Predmet reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na StavebninyOnline.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riaďte nasledovnými pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje našu spoločnosť pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Záručná doba

Pokial nie je stanovené výrobcom tovaru inak, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po podaní reklamácie. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát.

Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.

Načítava sa...
  0.18056583404541 s