+421 2 6383 0138
+421 917 681 204

Ochrana osobných údajov

 • 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  • 1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov Internetového Obchodu,včetne Aplikácie (ďalej len "Zásady") sú informatívne, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností pre Zákazníkov Internetového Obchodu včetne Aplikácie.
  • 1.2. Správcom osobných údajov zhromaždných prostredníctvom Internetového Obchodu je spoločnosť J&J consulting,s.r.o. so sídlom Bottova 5, 811 09 Bratislava a korešpondenčnou adresou J&J consulting,s.r.o., Mandľová 58, 900 42 Dunajská Lužná zapísaná v v Obchodnom registri OS Ba I,oddiel Sro, vložka č.21504/B, IČO: 35786001, DIČ:2021522129 - ďalej len "Správca", ktorý je zároveň Predávajúcim ; e-mail:obchod @ stavebninyonline.sk, telefónne číslo: 00421 2 6383 0138
  • 1.3. Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané v súlade so zákonom č.122 / 2013Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"). Osobné údaje sú dáta podľa ustanovenia § 4 ods.1zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len "Osobné Údaje");
  • 1.4. Správca sa zaväzuje obzvlášť starostlivo chrániť záujmy subjektov, ktorých sa údaje týkajú a zvlášť garantuje, že zistené údaje sú spracovávané v súlade so zákonom; zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a nie sú podrobené ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnými s týmito účelmi; relevantné a primerané vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú spracované a uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania.
  • 1.5. a) internetové stránky https://www.facebook.com a všetky ostatné webové stránky označené,alebo spoluouznačených značkou Facebook (vrátane subdomén, medzinárodných verzií miniaplikácií a verzií pre mobilné telefóny), ktorých prevádzkové zásady sa riadia predpismi, ktoré sú k dispozícii najmä na stránke https://www.facebook.com/legal/terms, ktorú poskytol spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland(ďalej len Servis Facebook), prostredníctvom
   • b) funkcie Facebook Lead Ads, ktorá je určená na priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcovi.
   • c) pravidlá ochrany a využitia osobných údajov sú Servisom Facebooku a sú k dispozícii na stránke https://www.facebook.com/policy.php. Administrátor nemá vpliv na obsah a reguláciu právnych predpisov spoločnosti Facebook, vrátane osobných údajov.
   • d) aplikácie umožňujúce správcovi vykonávať reklamné kampane v službe Facebook vrátane súťaží. Limited (ďalej tiež: "Facebooková služba"), vrátane prostredníctvom služby
   • e) Aplikácia software (mobilná aplikácia) sprístupnený zákazníkovi predávajúcim, ktorý je určený pre inštaláciu na mobilné zariadenie zákazníka a umožňuje hlavne využívanie internetového obchodu bez toho, aby musel zákazník spustiť webový prehliadač;
 • 2. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • 2.1. Zakaždým účel, rozsah a údaje zákazníka spracovávané Správcom vyplývajú zo súhlasu Zákazníka alebo právnych predpisov a sú spresnené opatreniami prijatými zo strany zákazníka internetového obchodu. Napríklad, ak si Zákazník počas objednávky vyberie osobný odber miesto doručenia kuriérom, sú jeho Osobné Údaje spracované za účelom uzavretia a realizácie Kúpna zmluvy, ale už nebudú odovzdané prepravcovi zabezpečujúcemu doručenie zásielok z poverenia Správca.
  • 2.2. Osobné Údaje Zákaníka budú spracované Správcom najmä za účelom:
   • a. prevádzkovanie Internetového Obchodu,
   • b. uzatvorenie a realizácia Kúpna zmluvy alebo dohody o poskytnutí služieb (napr. Účet), a
   • c. k obchodným a marketingovým potrebám Správca vrátane ponuky obchodu a služieb.
  • 2.3. Osobné Údaje Zákazníka môžu byť spracovávané tiež k zasielaniu obchodných správ Zákazníkovi prostredníctvom pošty, SMS správ, e-mailov a ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, a to najmä a účely analytické a štatistické, propagačné a marketingové a za účelom účasti Zákazníka v marketingových súťažiach organizovaných Správcom.
  • 2.4. Osobné Údaje budú spracovávané Správcom po dobu trvania aktívneho Účtu Zákazníka, prípadne po dobu nutnú pre účely poskytovania služieb Správcom, resp. do doby odvolania súhlasu so spacováním osobných údajov.
  • 2.5. Osobné Údaje môžu byť sprístupnené alebo oznámené tretím osobám, a to najmä osobám ovládajúcim Správca, osobám ovládaným rovnakou osobou ako sú osoby ovládajúce Správca, osobám ovládaným Správcom a osobám na základe zmluvnej dohody so Správcom (ďalej len "Príjemcovia"). Nebude dochádzať k odovzdaniu osobných údajov do iných štátov. Možní príjemcovia Osobných Údajov zákazníka:
   • a. v prípade Zákazníka, ktorý vyberie pre doručenie zásielky z Internetového Obchodu poštu alebo kuriérskou službu, poskytne Správca zhromaždené Osobné Údaje Zákazníka konkrétnemu prepravcovi alebo sprostredkovateľovi majúcemu na starosti doručenie zásielky menom Správca.
   • b. v prípade zákazníka, ktorý vyberie pre uhradenie objednávky urobené v Internetovom Obchode platobnú metódu elektronickou formou alebo platobnou kartou, poskytne Správca zhromaždené Osobné Údaje Zákazníka konkrétnemu subjektu realizujícímu tieto platby pre InternetovýObchod.
   Správca môže spracovávať všetky Osobné Údaje, ktoré Zákazník uvedie pri uzavretí kúpnej zmluvy, prípadne v registračnom formulári k zaloľeniu Účtu v Internetovom Obchodu a pri kaľdej jeho aktualizácii, najmä v rozsahu uvedenia: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; doručovacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska / pôsobenie / sídla (ak sa líši od doručovacej), číslo bankového účtu. V prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom môže Správca okrem toho spracovávať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (DIČ) Zákazníka. Ďalej môže Správca spracovávať tzv. Programové údaje, ktorá slúži na identifikáciu Zákazníka, a to v rozsahu prístupových údajov k Účtu, zákazníckeho čísla Účtu, dátumu transakcie (nákupu), identifikácia nakúpeného tovaru vrátane počtu kusov tovaru a celkovej ceny za položku.
  • 2.6. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné.
  • 2.7. Poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné pre uzatvorenie a realizáciu Dohody o poskytnutí Služieb. Vždy, je však rozsah potrebných údajov pre uzavretie príslušnej zmluvy poskytovaný v rámci iných komunikačných kanálov v Obchodných podmienkach alebo na stránkach Internetového Obchodu
  • 2.8. Podkladom pre spracovanie osobných údajov Zákazníka je realizácia zmluvy, v ktorej vystupuje ako zmluvná strana alebo plnenie požiadaviek Zákazníka pred uzavretím zmluvy. V prípade spracovávania údajov na účely priameho marketingu vlastných výrobkov alebo služieb Správca je dôvodom k takémuto spracovaniu zavádzanie právne legitímnych cieľov sledovaných Správcom. Ako právne legitímny cieľ je považovaný najmä priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb Správcu.
  • 2.9. Administrátor môže tiež spracovávať informácie týkajúce sa preferencií Zákazníka, ktoré môžu mať niekedy charakter Osobných Údajov a boli dobrovoľne odovzdané administrátorovi, najmä za účelom Aplikačných služieb, vrátane definície produktov určitej veľkosti (napr. Veľkosť obuvi)alebo konkrétnej kategórie (napr. výrobky Pánske / dámske / detské).
  • 2.10. Za účelom spustenia služby pre skenovanie a písanie čiarových kódov produktu, zapíšte informácie, ktoré umožňujú aplikácii spustiť v off-line režime. Administrátor môže so súhlasom zákazníka pristupovať k nasledujúcim oblastiam mobilného zariadenia zákazníka:
   • a) kamera;
   • b) pamäť zariadenia.
 • 3. PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP K VLASTNÝM ÚDAJOM A MOŽNOSTI ICH ÚPRAVY
  • 3.1. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a možnosti ich úpravy v rozsahu ustanovenia § zákona o ochrane osobných údajov, tj. Predovšetkým právo prístupu k informáciám o spracovaní Osobných údajov, právo previesš v nich opravy, zablokovať je alebo poľadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslšných právnych predpisov.
  • 3.2. Každá osoba má možnosť uplatnenia práv podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva na prístup k svojim vlastným osobným údajom, práva požadovanie ich aktualizácie, opravy alebo vymazanie, a tiež právo vniesť námietku v prípadoch uvedených v ustanoveniach uvedeného zákona.
  • 3.3. Zákazník je ďalej oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Správcu. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Správcovi. V prípade podozrenia na porušenie svojich práv je Zákazník oprávnený sa obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 www. dataprotection.govsk
 • 4. OBCHODNÉ INFORMÁCIE
  • 4.1. Správca má technickú možnosť vzdialenej komunikácie so Zákazníkom (napr. E-mailové správy).
  • 4.2. Obchodné informácie týkajúce sa obchodnej činnosti Správcu alebo spolupracujúcich subjektov môžu byť zaslané len so súhlasom Klienta/ Objednávateľa so zasielaním Newsletteru.súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z,, o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o niektorých službách elektronických komunikáciách)
  • 4.3. Pre realizáciu o odosielaní Newsletteru môžu byť osobné údaje spracované aj za účelom marketingových produktov a služieb subjektov, s ktorými správca spolupracuje.
  • 4.4. Obchodné informácie budú zasielané Správcom prostredníctvom pošty, SMS správ, e-mailov a ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona o elektronických komunikáciách, a to najmä pre účely propagačné a marketingové, analytické a štatistické a za účelom účasti Zákazníka v marketingových súťažiach organizovaných Správcom.
  • 4.5. Obchodné informácie budú zasielané Správcom po dobu trvania aktívneho Účtu Zákazníka, prípadne po dobu nutnú pre účely poskytovania služieb Správcom, resp. do doby odvolania súhlasu so zasielaním obchodných informácií.
  • 4.6. Zákazník je oprávnený v súlade s ustanovením § 62 zákona o elektronických komunikáciách kedykoľvek odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných informácií.
  • 4.7. V prípade podozrenia na porušenie svojich práv je Zákazník oprávnený sa obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (www. dataprotection.gov.sk).
 • 5. SOÚBORY COOKIES
  • 5.1. V Internetovom Obchode využívame technológiu ukladajúce a získavajúce prístup k informáciám na počítači alebo na inom zariadení Zákazníka pripojeným do siete (najmä s použitím súborov cookies) s cieľom poskytovať Zákazníkovi maximálneho pohodlia pri nakupovaní cez Internet, a to ako pre štatistické účely, tak kvôli prispôsobeniu záujmom
  • Zákazníka zasielaných reklamných ponúk vrátane reklám partnerov a inzerentov Správca. Údaje týkajúce sa návštevy v podobe názve domény webovej stránky, z ktorej bol Zákazník pripojený na Internetový Obchod,, vrátane Aplikácie, druhu prehliadača, druhu operačného systému, adresy IP, iných informácií prenášaných prostredníctvom protokolu http, môžu byť zapisované automaticky počas návštevy
  • Zákazníka na stránkach Internetového obchodu. Okrem toho môže Správca spracovávať prevádzkové údaje alebo informácie o umiestnení zariadení, prostredníctvom ktorého bol otvorený Internetový Obchod
  • 5.2. Súbory cookie to sú malé dátové súbory, odosielané serverom a zapisované v zariadení Zákazníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilonom zariadení). Zhromažďujú sa v ňom informácie, ktoré môže Internetový Obchod potrebovať na prispôsobenie sa spôsobu jeho používania Zákazníkom a k zberu štatistických údajov týkajúcich sa Internetového Obchodu a taktiež Aplikácie napr. Aké stránky boli navštívené, aké časti boli uložené a tiež údaje o doméne poskytovateľa internetových služieb alebo krajiny pôvodu návštevníka bez zapisovania žiadnych údajov ohľadom identifikácie Zákazníka, a to aj napriek tomu, že tieto informácie môžu mať niekedy povahu osobných údajov, to znamená údajovumožňujúcich pripísania určitého správania konkrétnemu uľívateľovi. Technológia prechovávajúca a získavajúca prístup k identite Zákazníka umožňuje fungovanie Aplikácie v stave off-line ako aj zapisovanie preferencií naprihláseného zákazníka. Aplikácia prechováva aktuálny identifikátor Zákazníka do okamihu prihlásenia sa Zákazníka do aplikácie, zmeny okna aplikácie na Internetový Obchod pôsobiaci v inom štáte alebo odinštalovania (odstránenia) Aplikácie z mobilného zariadenia.
  • 5.3. Súbory cookies používané v Internetovom Obchode slúžia predovšetkým na jeho prispôsobenie obsahu stránok k preferenciám Klienta a navýšeniu požiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.
  • 5.4. Súbory cookies požívíané v Internetovom Obchode stránkach internetového obchodu sú neškodné akopre Zákazníka, tak pre počítač / konečné zariadenie používané Zákazníkom, preto odporúčame ich nezakazování v prehliadačoch. Súbory cookies neslúžia na získanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies na stránkach Internetového Obchodu nepoužívame pre zistenie totožnosti uľívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov k Účtu. Na stránkach Internetového Obchodu sú dva typy súborov cookies: relačná, ktoré sú zapísané na počítači alebo prenosnom zariadení Zákazníka do okamihu odhlásenia sa alebo vypnutie programu (internetového prehliadača) a trvalé, ktoré sú uchovávané na zariadení Zákazníka po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamihu ich manuálneho odstránenia na internetovom prehliadači.
  • 5.5. Súbory cookies používané v Internetovom Obchode:
  • Typ Popis Priklad Doba vypršania
   Nevyhnutné Ich prítomnosť je nevyhnutná pre správnu funkciu webových stránok.
   Umožnujú vhodnú reakciu na akciu Zákazníka.
   cs_cookies 7 dní
   Funkčnosti Zapisujú preferencie zákazníka cookie_agree 1 rok
   Vnútorné Používané na interné účely: umožní nám zlepšiť webové stránky na základe spôsobu použitia Zákazníkom. _ga 1 rok
  • 5.6. Ďalšiu skupinu predstavujú súbory cookies tretích strán (napr. Goodle Analytics pre analýzu návštevnosti danej kontréktnej webovj stránky, určitej služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú v Internetovom Obchode prevádzkované). Tieto súbory cookies sú riadené tretími stranami a Správca nemá prístup na čítanie alebo zápis týchto dát. Viac informácií na tému súborov cookies používaných Google Analytics - webový nástroj používaný Internetovým Obchodom na analýzu štatistík webových servisov (oi. report demografických údajov a záujmov), nachádza sa v "Ochrane súkromia Google Analytics".
  • 5.7. Zákazník môže zmeniť spôsob používania súborov cookie prehliadačom, alebo Aplikáciou vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré súvisia s Internetovým Obchodom (a inými webovými stránkami). Ak to chcete urobiť, musíte zmeniť nastavenia prehliadača alebo aplikácie. Metódy odstránenia sa líšia podľa použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, by mali byť umiestnené na karte "Pomocník" vášho webového prehliadača.
  • 5.8. Napríklad v prehliadači inetrnet Explorer súbory cookies možno upravovať z ponuky: Náradie -> Možnosti internetu -> Súkromie; v prehliadači Mozilla Firefox: Náradie -> Možnosti -> Súkromie; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Pokročilé nastavenia -> Súkromie -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Prístupové cesty sa môžu líšiť» v závislosti na používanej verzii prehliadača.
  • 5.9. Detajlné informácie o nastavení súborov cookies na mobilnom telefóne alebo inom prenosnom zariadení je možné nájsť v príručke
  • 5.10 Obmedzenie používania súborov cookies na konkrétnom zariadení znemožňuje alebo výrazne obmedzuje riadne využívanie Internetového Obchodu, napríklad je spojené s nemožnosťou zachovanie relácie prihlásenia.
 • 6. KONTAKT SO SPRÁVCOM
  • 6.1. Zákazník sa môže kedykoľvek priamo sa spojiť so Správcom zaslaním príslušnej písomnej alebo elektronickej správy na adresu Správcu uvedené v ods. 1 .
  • 6.2. Správca uchováva korenšpondenciu so Zákazníkom na štatistické účely a čo najlepšie a čo najskôr reaguje na otázky, tiež z hľadiska reklamačných konaní a prijatých rozhodnutí a základe správ o možných administratívnych zásahoch na určenom účte. Adresy a údaje zhromažďované týmto spôsobom nebudú použité pre komunikáciu so Zákazníkom na iný účel než k realizácii objednávky.
  • 6.3. AAk sa Zákazník skontaktuje s nami za účelom vykonania určitých činností (napr. Podanie reklamácie) pomocou formulára, môže Správca opätovne poľiadať Zákazníka o oznámenie údajov, vrátane osobných, napr. Vo forme mena, priezviska, emailové adresy atď., Za účelom potvrdenia identity Zákazníka a umožnenia spätného kontaktu so Zákazníkom v konkrétnom prípade. Vyššie uvedené sa týka tých istých údajov, vrátane osobných, ktoré boli predtým poskytnuté Zákazníkom a s ktorých spracovaním súhlasil. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale môže byť potrebné ku zrealizovaní činnosti alebo na získanie informácií, o ktoré má Zákazník záujem.
 • 7. BEZPEČNOSŤ
  • 7.1. Správca používa technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce ochranu spracovávania primerané rizikám a kategóriám údajov zahrnutých do ochrany, zvlášť potom zaisťuje údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prevzatie neoprávnenou osobou, spracovaním s porušením platných predpisov a tiež zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
  • 7.2. Správca vhodným spôsobom poskytuje nasledujúce technické opatrenia brániace získavaniu a úprave nepovolanými osobám Osobných Údajov zaslaných elektronickou cestou:
   • a. Zaistenie súborov dát proti neoprávnenému prístupu.
   • b. Certifikát SSL na stránkach Internetového Obchodu, na ktorých sú poskytované údaje Zákazníkov
   • c. Šifrovanie údajov potrebných k autorizácii Zákazníka
   • d. Prístup k účtu len po zadaní individuálneho loginu a hesla.
   • Každý Zákazník však nesie zodpovednosť za uchovanie svojho individuálneho loginu a hesla a ďalších údajov o Účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii.

 

 • 8. TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, Nitra 949 05, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 10363/N.
 • Geis SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 2083/S
 • UPS SK s.r.o.,so sídlom Kopčianska 10, Bratislava 851 01, IČO: 46 671 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 98480/B.
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 263687/B.
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
 • 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 9.1. Na stránkach internetového obchodu môžu byť odkazy na iné webové stránky. Správca vyzíva, aby po otvorení iných webových stránok sa Zákazník zoznámil so Zásadami ochrany osobných údajov k nim uvedeným. Tieto Zásady sa týkajú iba Internetového obchodu eobuv.sk .Správca nie je prepojený s prevádzkovateľmi webových stránok a zdrojmi akejkoľvek tretej strany, ktorých stránky odkazujú na webové stránky stavebninyonline.sk. alebo na ktoré odkazujú stavebninyonline.sk, ani k nim nie je priradený. Správca výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za presnosť, obsah a dostupnosť informácií, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach tretej strany, alebo zdrojov, ktoré odkazujú na webové stránky eobuv.sk alebo na ktoré odkazujú webové stránky eobuv.sk. Nemôžeme zabezpečiť vašu spokojnosť s akýmikoľvek produktmi alebo sluľbami, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov akejkoľvek tretej strany, na ktoré odkazujú webové stránky eobuv.sk, pretože tieto webové stránky a zdroje tretej strany vlastnia a prevádzkujú nezávislé subjekty. Nepodporujeme žiadne z akýchkoľvek produktov alebo služieb, ani sme neurobili žiadne kroky na potvrdenie presnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú dávané k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov tretej strany, a nekonáme žiadnevyhlásenia a nedávame žiadne záruky vo veci bezpečnosti akýchkoľvek informácií (vrátane, nie výlučne, kreditných kariet a ďaląích osobných informácií), ktoré môžete poskytnúť tretej strane alebo ktoré od vás môže tretia strana požadovať prostredníctvom webových s tránok alebo zdrojovtretej strany či iným spôsobom.
  • 9.2. Správca si vyhradzuje právo v budúcnosti zmeniť tieto Zásady - môže to nastať okrem iného z nasledujúcich dôležitých dôvodov:
   • a. zmeny existujúcich platných predpisov, najmä v rámci ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, služieb poskytovaných elektronicky alebo upravujúcich práva spotrebiteľov, ovplyvňujúcich naše práva a povinnosti alebo práva a povinnosti Zákazníka;
   • b. rozvoj funkčnosti alebo elektronických služieb závislý na pokroku internetové technológie, vrátane použitia / zavedenia nových technologických alebo technických riešení ovplyvňujúcich rozsah Zásad.
  • 9.3. Správca vždy umiestni na stránkach Internetového Obchodu aj v Aplikácii nformáciu týkajúcu są zmien v Zásadách. Pri každej novej verzii Zásad bude uvedené nový dátum.
  • 9.4. Správca vždy umiestni na stránkach Internetového Obchodu informáciu týkajúcu sa zmien v Zásadách. Pri každej novej verzii Zásad bude uvedené nové dátum. V prípade pochybností alebo rozporu medzi Zásadami a súhlasom poskytnutým Zákazníkom bez ohľadu na pravidlá Zásad sú vždy základom na stanovení v rámci činností je súhlas poskytnutý Zákazníkom a právne predpisy. Tento dokument je však všeobecného charakter, slúži len pre informáciu (nie je zmluvou alebo pravidlom).
  • 9.5. Táto verzia Zásad platí od dňa 10.05.2018.
Načítava sa...
  0.20837807655334 s